בושה בושה
בקשה לקבלת מידע

 

בקשה לקבלת מידע על-פי חוק חופש המידע, הנה זכות המוקנית לכל תושב, לפנות אל רשות ציבורית ולבקש לעיין ולצלם, כל  מידע פרטני המצוי בידי אותה רשות ציבורית, בלא נימוק כלשהו, זאת תמורת תשלום אגרה.  זזוהי דרך מצויינת לקבלת מידע בנושאים שונים מזרועות השלטון, שלא מנוצל דיו על-ידי האזרחים. מדובר בכל מידע לרבות - מידע כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.

בקשת מידע מרשות ציבורית, כרוכה בתשלום אגרת חיפוש וכן יש לשלם בנוסף במידה ואיסוף המידע ברשות הציבורית כרוך בעבודה מעל שעתיים. כן יש לשלם עבור צילומים או קבלת חומר בדרך אחרת.

לדעתי, לא עצם התשלום ולא גובהו, הם שמנעו שקיפות של ממש  בפעולות השלטון ולא הם שגרמו לכך, שרק מיעוט מבוטל של אזרחים יגישו בקשה לקבלת מידע על-פי חוק חופש המידע, זאת בשל הבעייתיות הקיימת בחוק חופש המידע ודרכי יישומו. ראה:

 

 

 

החל מיום 28.3.14  יוזלו משמעותית אגרות בגין בקשות לקבלת מידע על-פי חוק חופש המידע

תיקון מיום 28.1.14 ק"ת 7334 , תקנות חופש המידע (אגרות), תשנ"ט-1999 - הוזיל משמעותית את אגרות הבקשה לקבלת מידע והפקת חומר.  בתוקף מיום  28.3.14 ואילך.

1. אגרת בקשה לקבל מידע, תהיה בסכום של 20 שקלים חדשים.

2. אגרה בעד איתור המידע המבוקש, מיונו, בחינת אפשרות מסירתו והכנתו לקראת מסירה והטיפול בו (להלן – אגרת טיפול), תהיה בסכום של 30 שקלים חדשים לכל שעת עבודה באיתור המידע, במיונו או בטיפול אחר בבקשה, החל בשעה הרביעית.

3. (א) אגרת הפקה של מידע בכתב, תהיה בסכום של 0.20 שקל חדש לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, או 2.5 שקלים חדשים לתקליטור מחשב שנמסר.

(ב) היה המידע מוקלט, מוסרט, מצולם או מאוחסן על גבי מדיה דיגיטלית נתיקה – יישא המבקש, בעלות ההפקה או ההעתקה הממשיות של המידע.

3א. רשות ציבורית תמסור למבקש את המידע באמצעי המוזיל במידה המרבית את עלויות ההפקה, זולת אם יש בכך הכבדה בלתי סבירה על עבודת הרשות או שהמבקש הביע התנגדותו למסירת המידע בדרך זו.

4. (א) המגיש בקשה לקבלת מידע (להלן - המבקש), ישלם אגרת בקשה, ויתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה, עד לסכום שלא יעלה על 150 שקלים חדשים.

6. (א) מידע שאדם מבקש על אודות עצמו וזכויותיו, פטור מאגרת בקשה, וכן מאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה החל בשעה הרביעית.

(ב) מידע שמבקש נציג של עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות, התש"ם-1980, או חברה לתועלת הציבור כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט-1999, שהציג אישור ניהול תקין מאת הרשם המוסמך על פי דין, ופועלת לקידום מטרה ציבורית, וכן מידע שמבקש אדם הדרוש לו לצורך מחקר אקדמי, פטורים מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות העבודה הראשונות החל בשעה הרביעית; לעניין תקנת משנה זו, "מטרה ציבורית" – כהגדרתה בסעיף 9(2)(ב) לפקודת מס הכנסה.

(ד) רשות ציבורית לא תגבה אגרת הפקה אם סכומה אינו עולה על 10 שקלים חדשים.

6א. רשות ציבורית שלא טיפלה בבקשה לקבלת מידע לפי מועדים הקבועים בחוק, לרבות אם לא האריכה את המועדים לפי סעיף 7 לחוק, לא תגבה אגרות טיפול והפקה.

 

  • יש לברך את שרת המשפטים ציפי לבני על הוזלת  גובה האגרות לקבלת מידע על-פי החוק. אכן יש בכך הקלה לאנשים מהישוב, אך שיפור זה, לדעתי, רחוק מאד מהשיפורים הדרושים כדי  להפוך את חוק חופש המידע ליעיל ואפקטיבי. (בעיני, הסנקציה המוטלת על גוף שלא מסר מידע במועדים הנקובים, סעיף 6 א' לעיל, היא מגוחכת וטוב הייתה אם לא הייתה באה לעולם.  דרושה סנקציה אפקיבית, הרבה יותר.

 

  • 10.10.13 שרת המשפטים ציפי לבני מדברת גבוהה-גבוהה בעניין חובת וחשיבות שקיפות פעולות השלטון. בפועל,  השינויים אותם מציע משרד המשפטים,  עם בבחינת לעג לרש. אמנם יחסך כסף לציבור מבקשי המידע, אך  השקיפות לא תגדל באופן מעשי, כל עוד לא יבוצעו שני שינויים חשובים אחרים.  ראה:

 

 

רצוי לחפש באינטרנט את הגוף ממנו אתה מבקש את המידע ולפנות אל  הגורם  המטפל בנושא יישום חוק חופש המידע.  כדאי להקיש במנוע החיפוש את המלים -   'שם הגוף הציבורי,  חופש המידע' ואתה תופנה בדרך כלל, ישירות לדף  באתר של הרשות הציבורית, העוסק בתחום זה.

 

אזרח המעוניין לקבל מידע מרשות ציבורית, צריך להגיש בקשה בכתב, לשלם אגרת  בקשה  (מאוקטובר 2013 ) -  101.0   ש"ח) ולשלוח את הסכום  אל הרשות הציבורית, הממונה על יישום חוק חופש המידע.

מתברר כי גופים ציבוריים שונים, דורשים כי סכום האגרה תשולם בדרך אחרת. כדי למנוע עיכובים,  רצוי לעקוב באתר האינטרנט של הגוף הציבורי ממנו מבקשים מידע או להתקשר טלפונית אל הממונה על המידע באותו גוף כדי לברר  את הדרך בה צריך להתבצע התשלום.

 

תעריפים  בגין שירותים נוספים  שעלולים להיות נלווים לבקשה לקבלת מידע, ראה בהמשך.

 

מבקש המידע  אינו חייב לציין סיבה לבקשת המידע. מידע הקשור למבקש  המידע באופן אישי - פטור מתשלום  אגרת בקשה.

 

תשלומים נוספים (  החל מאוקטובר 2013 ):
עבור  צילום מסמך, כל עמוד  1.35 ש"ח.
עבור דיסק עם נתונים  -   5.42  ש"ח.

 

 

לגבי דרך התשלום  עבור מידע ממשרדי ממשלה ראה:

 

 

 

 

 

דרך התשלום  עבור אגרה בגופים ציבוריים אחרים, תבדקו באתרים של אותם גופים.

 

***

תמורת אגרת הבקשה שמשלם המבקש,  חייבת הרשות הציבורית להשקיע עד שעתיים באיתור המידע,  כשהם פטורים מתשלום. אם  איתור המידע המבוקש על-ידי הרשות הציבורית, נמשך יותר, כי הרי רשאית הרשות הציבורית לחייב את מבקש המידע, בסכום נוסף של 54.00 ש"ח עבור כל שעת עבודה.  השקעת שעות באיתור המידע, עד לחיוב עד לסך 270.0 ש"ח, כולל אגרת הבקשה, רשאית הרשות הציבורית לבצע מבלי לשאול את מבקש המידע. מעבר לכך, על הרשות הציבורית, לבקש את הסכמת המבקש מראש.

 

הניסיון האישי  שלי  מראה, כי במידה ומדובר במידע שניתן לאתרו בלא מאמץ רב, אין רשויות הציבור מבקשות תוספת  תשלום עבור עבודה נוספת.  אולם, ישנם מקרים בהם איתור המידע דורש השקעת משאבים מרובה, כי אז, אפשרי כי מבקש המידע יידרש לשלם בגין זמן זה. אולם, ישנם מקרים, בהם הרשות הציבורית, מעוררת קשיים שאינם לשמם, וטוענת כי עליה להשקיע זמן רב מכפי שנראה לעין. בידי מבקש המידע, האפשרות להגיש ערר לבית-המשפט בעניין זה.

 

מכאן, לעתים   כדאי  לציין, כי אתם מבקשים רק מידע קיים  קיים וזמין, וכך, יקשה על הרשות הציבורית, לדרוש  כספים עבור איתור המידע.   (לא אחת, העדר מידע זמין בידי הרשות הציבורית, מעיד על דרך התנהלות הרשות הציבורית ובכך, לעתים, יש משמעות רבה יותר מהמידע עצמו).

 

חלק מהגופים הציבוריים,  מפנים את הפונה אל טופס בקשה, אך  אין  מילוי טופס  כזה מחייב כפי שאין  נוסח  מחייב של הבקשה לקבלת מידע. בחלק גדול של רשויות הציבור החייבות במסירת מידע על-פי חוק חופש המידע, יש באתר שלהם באינטרנט, טופס מתאים, זאת בצד הנחייה כיצד יש לשלם את האגרה.

אתה יכול לפנות  במכתב,  אך צריך להקפיד על תשלום אגרת בקשת המידע בדרך אותה קובע הגוף הציבורי אליו פנית,  זאת בשל כך ,שמניין הימים בהם חייב הגוף הציבורי להשיב, מתחיל מהיום בו בוצע התשלום.  אולם ישנם גופים ציבוריים, המציינים באתר האינטרנט שלהם, כי בשלב ראשון אין צורך בתשלום, ולאחר שיעברו על הבקשה, תקבל הנחיות תשלום אם בכלל.

 

 

דוגמאות של בקשה לקבלת  מידע על-פי חוק חופש המידע:

טופס  בקשה לקבלת מידע  של רשת המים.

 

מכתבים פרטניים של אריה גבע, במקום טופס לקבלת מידע:

בקשת  לקבלת מידע, ממשרד  האוצר, זיהום מתחם תע"ש בשרון    הקש:
בקשה לקבלת מידע משרד האוצר

 

בקשת לקבלת מידע, מעיריית הרצליה, הסכמים עם עורכי-דין, הקש:
בקשה לקבלת מידע מעירית הרצליה

 

אריה גבע נוהג לפרט בבקשות לקבל מידע את  הרקע והסיבות לבקשתו. באלה אין צורך ולא צריך לפרט את הסיבות להגשת הבקשה.

 

מבקש המידע זכאי לא רק לעיין במידע, אלא גם לצלם אותו.  המחיר אותו רשאית רשות ציבור לדרוש עבור צילום כל עמוד, הנו  כאמור   1.37   ש"ח.  (באם מדובר במספר עמודים לא גדול, ישנן רשויות ציבור שאינן גובות דמי צילום). באם החומר  נמצא על דיסק,  הסכום לתשלום אינו גדול.

 

ערעור על החלטת הרשות הציבורית לגבי גובה דמי הטיפול

קורה כי הרשות הציבורית ממנה ביקשת את המידע, מבקש סכום גבוה מדי מכפי שנראה לך,  תמורת איתור המידע. הרשות הציבורית צריכה להשקיע עד שעתיים באיתור המידע המבוקש. מעבר לכך, היא רשאית לדרוש ממך, 46 ש"ח עבור כל שעת עבודה נוספת.

הדרך לערער על החלטת הרשות הציבורית  לגבי  גובה אגרת החיפוש תמורת שעות העבודה הנדרשות לאיתור המידע, נקבעה בתקנות, הקש: תקנות חופש המידע - התשנ"ט - 1999

 

כיצד נוהגות עיריות בנושא בקשה לקבלת מידע:

אריה גבע ערך סקר השוואתי בין עירייות שונות.  אריה גבע הגיש בקשה לקבלת מידע, שילם אגרת בקשה ועקב אחר התנהלות העירייה בכל הקשור למסירת המידע על-פי הבקשה לקבלת המידע על-פי חוק חופש המידע.

פרטי הסקר הקש: בקשה לקבלת מידע, כשלים מצד עיריות

ראה גם מסמך  - pdf :   קיום תוך כשלים של בקשת מידע פרטנית -  סקר עיריות 5.3.07

 

 

1 7.10.13 שרת המשפטים יוזמת הקלות - עיסוק בזוטות
2 בקשה לקבלת מידע על-פי חוק חופש המידע, אוצר, דוגמא
3 בקשה לקבלת מידע על-פי חוק חופש המידע, עיריית הרצליה, דוגמא
 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

buying lightroom 5 cheap 
purchase adobe after effects 
buy rosetta stone wholesale 
price of illustrator cs4 
buy 2010 office cheap 
viagras sin recetas finasteride compresse viagra et generique levitra foro levitra 10mg prix
sildenafil price where to buy viagra cheap does kamagra work on women viagra like pill for women purchase sildenafil without prescription
generic tadalafil 20mg sildenafil for sale sildenafil dosage sildenafil citrate 100mg reviews cheap viagra online uk